Stanovy
Spolku přátel obce Janov nad Nisou

I.

Úvodní ustanovení

Spolek přátel obce Janov nad Nisou („spolek“) je založen podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, je právnickou osobou.

II.

Název spolku

Spolek přátel obce Janov nad Nisou.

III.

Sídlo spolku

Janov nad Nisou 448, Janov nad Nisou, PSČ 468 11

IV.

Cíle činnosti

Cílem činnosti spolku je povzbuzování a udržování dobrého vztahu obyvatel a návštěvníků naší obce k místu, kde společně žijeme.

Spolek povzbuzuje zájem o historické, kulturní a přírodní památky v obci a podchycuje doklady o nich. Spolek sleduje stav těchto památek. Snaží se o jejich povznesení, popularizaci a zpřístupnění.

Spolek se vyjadřuje k hospodaření s prostředky vynaloženými na ochranu a obnovu památek v rámci obce.

V.

Vznik a zánik členství

Členství vzniká

  1. u zakládajících členů dnem konání ustavující členské schůze,

  2. podáním písemné přihlášky výboru spolku.

Členství zaniká

  1. ústním nebo písemným prohlášením,

  2. rozhodnutím členské schůze,

  3. nezaplacením členského příspěvku.

VI.

Práva a povinnosti členů

Členství ve spolku, podíl na jeho činnosti a plnění povinností z členství vyplývajících je dobrovolné.

Každý člen má právo podílet se na činnosti spolku a spolurozhodovat o ní. Člen spolku má právo hlasovat na členské schůzi, kde má každý člen spolku 1 hlas.

Členové spolku jsou povinni respektovat stanovy spolku.

VII.

Orgány spolku

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.

Členská schůze zejména:

  1. rozhoduje o změnách stanov spolku,

  2. volí členy výboru na dobu neurčitou,

  3. vznáší návrhy na změny ve složení výboru spolku,

  4. rozhoduje o zrušení členství,

  5. rozhoduje o zrušení spolku.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Výbor spolku

Výbor spolku ve složení předseda, jednatel, hospodář je volen na členské schůzi. Jménem spolku jako statutární představitel vystupuje předseda nebo jednatel.

VIII.

Zásady hospodaření spolku

Hospodaření spolku se řídí platnými předpisy. Spolek hospodaří s majetkem, který tvoří zejména dobrovolné příspěvky a dary. Odpovědnost za finanční prostředky má hospodář spolku. Dispoziční právo k nakládání s majetkem spolku má hospodář a jeden člen výboru.

IX.

Zánik spolku

O zrušení spolku nebo jeho sloučení s jiným sdružením rozhoduje členská schůze spolku. V případě zániku spolku provede zvolený likvidátor likvidaci spolku.

X.

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.V Janově nad Nisou dne 11. března 2004Zdeněk Hermsdörfer
předseda

Milena Jelínková
jednatelka

Martin Štěrba
hospodář